Kunszentmiklos
Pályázati hirdetmény
Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a védetté nyilvánított helyi építészeti értékek megóvásának elősegítésére 2017. évben rendelkezésre álló támogatás elnyerésére.


Pályázati adatlap letőlthető itt:Pályázhatnak:
A pályázaton Kunszentmiklós területén található, a helyi építészeti örökség védelméről szóló 23/2011. (VII. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján, helyi védettséget élvező ingatlanok tulajdonosai vehetnek részt.

A pályázat benyújtásának feltételei:

Az egyedi helyi védelemben részesülő értékek felújítási, karbantartási munkáihoz kamatmentes kölcsön pályázat útján igényelhető.

Pályázatokat a rendelet szerinti adatlap kitöltésével lehet benyújtani.

A benyújtott adatlaphoz mellékelni kell:

- a pályázatban körülírt munkák elvégzéséhez jogszabályban előírt műszaki
tervdokumentációt,
- jogszabályban előírt építési engedély határozattal, vagy bejelentés kötelezettség esetén a bejelentés nyilvántartásba vételét dokumentáló
határozatot,
- a munkálatokhoz tartozó költségvetéssel, vagy a munka teljes elvégzésére vonatkozó kivitelezői árajánlattal,
- 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapot,
- a felújítandó épület vagy épületrész állapotát bemutató színes fotókat,
- több tulajdonos esetén az érintett tulajdonosok hozzájáruló nyilatkozatát,
- nyilatkozatot az önerő meglétéről,
- igazolást arról, hogy a pályázó nem rendelkezik köztartozással.

Támogatás iránti pályázatot nyújthat be jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, magánszemély, vagy társasházi közösség, akinek tulajdonában vagy vagyonkezelésében áll a rendelet 1. melléklete szerint helyi védelembe vett egyedi védendő értékek valamelyike.

Támogatás adható az érték védettségéből eredő - a rendeltetésszerű használatához szükséges fenntartás mértékét meghaladó - a védett érték megóvására irányuló, felújítási munkálatok költségeinek térítéséhez, illetve kiegészítéséhez az alábbi építési munkanemek körében:

- tetőszerkezetek, tető héjazat, kémények felújítása, különösen indokolt szerkezeti állapot esetén cseréje.
- az épület homlokzatára kiterjedő felületek, tagozatok felújítása, helyreállítása, festése.
- az épület homlokzati nyílászáróinak, kapuzatának felújítása, cseréje.
- az utcai homlokzaton meglévő épületgépészeti szerkezetek, szerelvények onnan történő áthelyezése.
- utólagos vízszigetelési munkálatok.

Egy pályázó egy ugyanazon épületre tíz éven belül csak egyszer pályázhat.
A támogatás mértéke a megpályázott munkálatok költségeinek 70 %-át nem haladhatja meg.
A támogatás összege a támogatás odaítélését követő egy éven belül használható fel, az elvégzett munkákat és felhasznált anyagokat, termékeket igazoló számlák alapján, utólagos elszámolással.
A képviselő-testület a beérkezett pályázatok számára és a benyújtott támogatási igényekre figyelemmel dönti el, hogy a támogatottak a támogatást milyen arányban kapják meg.

A támogatás kifizetésének módjáról, a felhasználásról és a vállalt teljesítés garanciális feltételeiről, illetve kamatmentes kölcsön folyósításának feltételeiről, visszafizetésének módjáról és összegéről, felhasználásának határidejéről, az ellenőrzés módjáról a támogató és támogatott megállapodást kötnek.

A kamatmentes kölcsönt az épületen végzett munka befejezésétől számított 6. hónaptól kell elkezdeni törleszteni, a visszafizetés ideje 5 évnél hosszabb időtartamú nem lehet. A visszatérítendő támogatás havi törlesztő részlete nem lehet havi 5.000.- Ft-nál kevesebb. Az esedékes törlesztő részlet teljesítései határidejének elmulasztása esetén, a kölcsön hátra lévő összege egyszerre válik esedékessé, a Ptk szerinti késedelmi kamatokkal együtt.

A támogatás összegének erejéig Kunszentmiklós Város Önkormányzata javára az ingatlan nyilvántartásba jelzálogjog kerül bejegyezésre a támogatott ingatlanra. A támogatott munka elvégzése után 30 napon belül a támogatott köteles a munka elvégzéséről az elszámolást benyújtani.

Az elnyert támogatás pályázat szerinti felhasználását a tervezett munkaterv szerinti és megfelelő minőségben történt elvégzését a munka befejezését követően a pályázat kiírója által kijelölt szakember igazolja, aki az építési munka végzésének ideje alatt jogosult azt ellenőrizni és az építési naplóban, vagy jegyzőkönyvben észrevételeit megtenni.

Amennyiben a támogatott munka a szerződésben meghatározott határideig nem, vagy nem elfogadható minőségben valósul meg, a támogatásban részesülő a felvett teljes összeget köteles a mulasztás megállapítását követő 30 napon belül a támogatás felvételének időpontjától számított kamattal növelve visszafizetni.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázatokat 1 példányban, nyomtatott formában a Képviselő-testületnek címezve, a Kunszentmiklós Város Önkormányzat (6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.) címére kell eljuttatni. A borítékra írják rá: "Építészeti érték Pályázat 2017".

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal 14. számú helyiségében, valamint a www.kunszentmiklos.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos 2017. április 3-től 2017. augusztus 31-ig vagy a keret összegéig.

Hiánypótlásra nincs lehetőség, a hiányosan benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázat elbírálása:
A Képviselő-testület az erre elkülönített összeg felosztásáról szabadon dönt a pályázati határidőig beérkezett pályamunkák ismeretében. Az elnyerhető maximális összeg: építményenként 500.000 Ft.

A pályázati döntéseket a Képviselő-testület nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt. A pályázat eredményéről a döntést követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést a pályázók.

A pályázati támogatás igénybevétele:
A kamatmentes kölcsön összegét az önkormányzat a jelzálogjog nyilvántartásba történő bejegyzését követően utalja át a támogatott által megadott számlaszámra.

A nyertes pályázókkal az elnyert összeg felhasználásáról és elszámolásáról - a döntést követő 60 napon belül - támogatási szerződést köt a támogató, amely feltétele a támogatás igénybevételének.

Nem fizethető ki támogatás, illetve a megítélt támogatás kifizetését fel kell függeszteni ha:

       a Támogatott egy korábbi támogatási megállapodással összefüggésben benyújtott, vagy benyújtandó lejárt határidejű elszámolása még nem került elfogadásra, vagy elszámolási, visszafizetési késedelemben van,
       a Támogatott lejárt esedékességű, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozással rendelkezik, a köztartozás megfizetéséig,
       a Támogatott csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alá került.

A Támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, melyre vonatkozóan az Önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.

A Támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordíthatja, és más szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

A támogatási szerződés vagy a rendelet Támogatott által történő megszegése esetén a képviselő-testület a Támogatottat  2 évre kizárja az Önkormányzat által biztosított támogatási lehetőségekből.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat beérkezését követő Képviselő-testületi ülés.


Kunszentmiklós, 2017. március 31.
                       Kunszentmiklós Város Önkormányzata nevében:

                       Lesi Árpád
                                           polgármester