Elérhetőségek

Kunszentmiklós

Cím: 6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.
Telefon:
+3676551010
Fax: +3676551014
E-mail:
kunszent@t-online.hu
Elektronikus... Nyitvatartás


TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00007 - Egészségügyi központ felújítása Kunszentmiklóson

Sajtóközlemény!

Kedvezményezett neve: Kunszentmiklós Város Önkormányzat
 
Projekt címe: Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szerzõdött támogatás összege: 89.599.500. -Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett bejezési dátuma: 2021.02.28.
Projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00007
 
Projekt tartalmának bemutatása:
 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata az Egészségügyi Központ épületének külsõ-belsõ felújítását kívánja megvalósítani, mivel a jelenlegi infrastrukturális feltételek nem teszik lehetõvé a szolgáltatások megfelelõ minõségû nyújtását (az épület állaga leromlott, az eszközellátottság megújításra szorul).
 
Az egészségügyi ellátás elsõdleges célja a megromlott egészségi állapot helyreállítása vagy javítása, illetve az egészség védelme és fejlesztése. Az egészségügyi ellátások igénybevételét elsõsorban a szükségletek határozzák meg. Cél tehát, hogy mindenki, betegségétõl és anyagi helyzetétõl függetlenül, egyenlõ eséllyel férjen hozzá a szükséges (lehetõ legmagasabb szintû) egészségügyi ellátáshoz.
 
A vidéki települések egészségügyi ellátását tekintve a legfontosabb teljesítménydeficitek közé tartozik a betegek kiszolgáltatottsága, a területi és szakmai aránytalanságok, valamint az ellátáshoz való hozzáférés problémái. Jelen projekt az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztését, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerûsítését, a hozzáférés egyenlõtlenségeinek mérséklését valósítja meg, különös tekintettel a várandósok, nõk, fogyatékkal élõk és idõsek célcsoportjára. Az egészségügyi alapellátások fejlesztése kiemelt feladat, egyben célkitûzés Kunszentmiklós életében, hiszen ezek biztosítják az alapvetõ egészségügyi ellátást, a szûrõvizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, kiemelt szerepük van a prevencióban, amelyek mind közvetlen pozitív hatással vannak a lakosság életminõségére. A település által nyújtott magas színvonalú szolgáltatások növelik a település népességmegtartó erejét, és közvetett hatással vannak a település gazdasági teljesítõképességére, a foglalkoztatási szint emelésére.
 
Kunszentmiklós Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiájában a lakosság fejlesztési igényeire alapozva a tematikus fejlesztési célok között rögzítette a városi közszolgáltatások minõségének, elérhetõségének javítását. A városközponti akcióterületen a városrészi célok között nevesítve szerepel az egészségügyi szolgáltatások minõségének javítása, ill. a középületek rekonstrukciója. A projekt megvalósítása tehát egy átgondolt fejlesztési politika megvalósításának része.
 
Kunszentmiklós Önkormányzata a 2011. évi CLXXXIX. törvény elõírásai szerint látja el az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltatások biztosítását, a település egészségügyi alapszolgáltatásait 5 felnõtt háziorvosi praxis, 2 gyermek háziorvosi praxis, 2 fogorvosi praxis, háziorvosi ügyelet és védõnõi szolgálat biztosítja.
 
A jelenlegi egészségügyi ellátási struktúra illeszkedik a helyi közösség életéhez, azok problémáihoz. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hatékonyság, eredményesség nem javítható tovább (szolgáltatás háttérinfrastruktúrájának fejlesztése, munkakörülmények és szolgáltatás minõségének javítása, korszerû eszközök beszerzése). Fontos hangsúlyozni, hogy a lakosság jelenleg is megfelelõ ellátást kap, de az infrastrukturális adottságok és a rendelkezésre álló eszközállomány behatárolják a szolgáltatók lehetõségeit.
 
Az Egészségügyi Központban mûködõ praxisok, alapellátások személyi feltételei mindenben megfelelnek a vonatkozó jogszabályi és egyéb elõírásoknak. Mindannyian rendelkeznek a megfelelõ szakirányú végzettséggel, a létszám megfelel a törvényi elõírásoknak, a munkatársak természetesen folyamatosan részt vesznek szakmai továbbképzéseken.
 
A projektben érintett épületben mûködik 1 felnõtt háziorvosi praxis, 2 fogorvosi praxis (és iskolafogászat), a védõnõi szolgálat, valamint a háziorvosi ügyeleti ellátás. A praxisoknak helyet adó rendelõkben az alapellátásokon kívül nõgyógyászati, pszichiátriai, bõrgyógyászati, belgyógyászati, ortopéd szakrendelés is történik, de a közös térhasználat miatt a költségek arányosítása nem lehetséges, ezért a pályázati felhívás szerint a támogatható szolgáltatás miatt az adott helyiség fejlesztése teljes mértékben támogatható, elszámolható. Fontos kiemelnünk, hogy az Egészségügyi Központ Kossuth u. 4. alatti épületében nincs olyan helyiség, ahol alapellátási szolgáltatás ne mûködne.
 
A fejlesztés tárgyát képezõ, önkormányzati tulajdonban lévõ épület a Kossuth L. u. 4. alatt található (hrsz. 647/4). A projektben sor kerül a teljes külsõ homlokzat felújítására és hõszigetelésére, a homlokzati nyílászárók cseréjére, az elektromos és gépészeti rendszer részleges felújítására, az épületen belüli burkolatok felújítására. Az épület teljeskörûen akadálymentesített (akadálymentes rámpa, bejáratok, lift, akadálymentes vizesblokkok mindkét szinten, kontrasztos színnel kialakított ajtókeretek, stb.), így a beruházás csak bizonyos elemek megújítására koncentrál (pl. vezetõsáv megújítása). A beruházás tárgyát képezõ épület a település központi részén helyezkedik el, megközelíthetõsége az ellátandó funkciók tekintetében ideális, gépjármûvel, kerékpárral, gyalogosan is jól elérhetõ. A beruházás megvalósítása keretében 6 rendelõ és tanácsadó megújítására kerül sor.
 
Kötelezõen megvalósítandó tevékenységként jelenik meg tehát a hatályos jogszabályoknak megfelelõ akadálymentesítés, energetikai korszerûsítés és a kötelezõ nyilvánosság biztosítása. A kötelezõ tevékenységek között védõnõi eszközbeszerzésre is sor kerül, mivel - bár a védõnõk 5 évnél nem régebbi mobil informatikai eszközökkel rendelkeznek - a méhnyakszûréshez szükséges eszközzel nem rendelkeznek (nõgyógyászati vizsgálóasztal és lámpa beszerzése).
 
Önállóan nem támogatható tevékenységként jelenik meg az alapellátásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, amely során a mûködési engedélyben és az OEP finanszírozási szerzõdésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges minõségi ellátás biztosításához elengedhetetlen mûszer, gép és egyéb eszköz beszerzése kerültek preferálásra. A beszerzendõ eszközök szükségesek a kiterjedtebb gyógyító-megelõzõ ellátás biztosítása érdekében. Az alapellátás színvonala segítségükkel jelentõsen javítható. További önállóan nem támogatható tevékenység a családbarát funkció kialakítása az épületben (gyermek játszósarok kialakítása a földszinti és emeleti váróban).
 
A projekt céljai, tevékenységei, eredményei, ill. a fejlesztéssel érintett praxisok (felnõtt háziorvos, fogorvos, védõnõi szolgálat, iskolafogászat) tekintetében a következõ célcsoportokat határozhatjuk meg:
 
1. A szolgáltatások igénybe vevõi:
  • mivel a fejlesztésben érintett praxisok ellátási területe Kunszentmiklós teljes közigazgatási területét lefedi, célcsoportként definiálhatjuk a település teljes felnõtt lakosságát
  • különös tekintettel kell lennünk a várandósok, fogyatékkal élõk és idõsek célcsoportjára, hiszen az õ esetükben a minõségi szolgáltatások elérhetõségének javítása élethelyzetük miatt kiemelten fontos
  • a fejlesztésben érintett két iskolafogászati praxis és védõnõi szolgálat is, külön célcsoportként kezelhetjük a település gyermekkorú lakóit.
 
A célcsoport tagjai a fejlesztést követõen egy épületben vehetnek igénybe komplex egészségügyi szolgáltatásokat, ezzel jelentõs idõmegtakarítás érhetõ el, ill. több információhoz juthatnak (pl. az egészségtudatos életmódról, preventív intézkedésekrõl, stb.), összetett ellátást kaphatnak. Mindez összességében közvetlenül hozzájárul életminõségük növeléséhez, a minõségi szolgáltatások hozzáférhetõségének növeléséhez.
 
2. A szolgáltatások nyújtói: a fejlesztés nem csupán a szolgáltatás igénybevevõire koncentrál, nem csak az õ körülményeiket javítja, hanem az érintett praxisok szakemberei számára is jelentõs hozzáadott értéket képvisel. A munkakörülmények javítása, az eszközellátottság javítása (modern, korszerû, új kezeléseket, vizsgálatokat lehetõvé tevõ eszközök beszerzése, amelye pl. lehetõséget teremtünk a méhnyakszûrésre), a szakmai együttmûködések fejlesztési lehetõségének megadása reményeink szerint önmagukban is hozzájárulnak a szolgáltatások minõségének javításához, hatékonyságuk, eredményességük fokozásához. A jobb szolgáltatás tulajdonképpen egészségesebb, felelõsebben gondolkodó, egészségtudatos lakosságot eredményez, amelynek társadalmi hasznossága felbecsülhetetlen (pozitív hatás a foglalkoztatásra, az életminõség javítására, a várható élettartam növekedésére, az egészségügyre fordított költségvetési kiadások csökkentéséhez, stb.).
A projekt elõsegíti a fejlesztendõ területen dolgozók munkahelyeinek megõrzését, megtartását is. A munkafeltételek minõségének javítása révén a projekt hozzájárul a munkahelymegtartáshoz. A szolgáltatások körülményinek javulása, a fejlesztések során elért gazdaságos mûködtetés feltételei mindenképpen esélyt teremtenek a munkahelymegtartásra a dolgozók (a komfortosabb munkakörülmények vonzóbbá teszik az adott munkakört) és a szolgáltatási igénybe vevõk elégedettségének növekedése mellett. A vonzó munkakörnek azért is nagy a jelentõsége, mert néhány praxisban a közeljövõben bekövetkezik az ellátást biztosító orvos nyugdíjazása, az új szolgáltató megtalálásakor pedig növeli a praxis versenyképességét a modern, jól felszerelt rendelõ.
 
Projektünk az Egészségügyi Központ felújításával a település egészségügyi alapellátását biztosító szolgáltatók egy központi, kifejezetten funkcióorientáltan kialakított épületben történõ mûködtetésével éppen a fentieknek megfelelõ komplex szolgáltatási formát kívánja fejleszteni. A beteg számára ez jobb ellátást jelent egyszerûbb hozzáféréssel és jelentõs idõmegtakarítással, megtapasztalhatóan több információval és valódi gondozással.
Az Egészségügyi Központ a település fejlesztési stratégiájának megvalósítását szolgálja.

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Kunszentmiklós - Magyar