Elérhetőségek

Kunszentmiklós

Cím: 6090 Kunszentmiklós,
Kálvin tér 12.
Telefon:
+3676551010
Fax: +3676551014
E-mail:
kunszent@t-online.hu
Elektronikus... Nyitvatartás


TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00020 - Damjanich Utcai Óvoda fejlesztése

Kedvezményezett neve: Kunszentmiklós Város 

Projekt címe: Damjanich Utcai Óvoda fejlesztése Kunszentmiklóson
Szerződött támogatás összege: 68,99 millió.-ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett bejezési dátuma: 2019.05.30.
Projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00020

Projekt tartalmának bemutatása:

a) projekt célja:

Átfogó célok

A közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra és eszközfejlesztés) célirányos támogatása, a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. sz. óvodája zászlóshajó programnak megfelelően a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében. A demográfiailag növekvő, vagy stagnáló népességű településeken lévő intézmények fejlesztéseinek, valamint a magas számú hátrányos helyzetű gyermekkel rendelkező intézmények fejlesztéseinek támogatásával a régión belüli társadalmi kohézió, az egyenlő esélyek és a korszerű óvoda megteremtése a régió hosszú távú versenyképességéhez járul hozzá. A tervezett fejlesztéssel az alapellátás mind az igénybevevők, mind a dolgozók komfortérzetét, illetve munkafeltételeit javítják.

Részcélok

A közoktatási intézmények akadálymentes fejlesztésével a települések népességmegtartó képességének, a fiatal, képzett munkaerő megtartó lehetőségeinek növelése. A helyi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítása. A modern és racionálisan kialakított tanulási környezet megteremtéséhez, a versenyképes tudás elsajátításához szükséges eszközök és infrastrukturális beruházások támogatása.

A közoktatási intézmények akadálymentes infrastrukturális beruházásainak célirányos támogatása, különös tekintettel a demográfiailag növekvő vagy stagnáló gyereklétszámú intézményekre, és az olyan közoktatási intézményekre, ahol magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma.

A versenyképes tudás megszerzéséhez szükséges alapkompetenciák és ismeretek megszerzése, a tanulók kulcskompetenciáinak kialakítása érdekében a közoktatási intézmények eszközökkel való ellátottságának javítása. Az oktatás minőségében meglévő területi különbségek csökkentése elsősorban korszerű informatikai és sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek képzését, fejlesztését szolgáló eszközökkel nem rendelkező intézményekben, valamint hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelését, oktatását felvállaló és jelenleg ellátó közoktatási intézményekben.

Intézményünk tervezett akadálymentes fejlesztése az egyenlő esélyű hozzáférés mellett hosszú távon szeretné biztosítani a versenyképes tudás megalapozásának mindenki számára elérhető, korszerű intézményi feltételeit. Fejlesztésünk hozzájárul a régión belüli társadalmi kohézió megvalósításához, hiszen előtérbe helyezi az integrált oktatást, ezáltal a fejlődés korai szakaszában is kialakítja a gyermekekben a toleranciát. Egyúttal korszerűsítésével, a város oktatási stratégiájában meghatározott feladataihoz illeszkedő komplex fejlesztésével segíti a településszerkezetre épülő közszolgáltatások racionális és költséghatékony működésének kialakítását.

Specifikus célok

-        Óvodai környezet korszerű és akadálymentes kialakítása. Óvodai környezet energiatakarékos, környezetkímélő épületgépészeti kialakítása.
-        Óvodai környezet balesetveszélyes állapotának megszűntetése
-        A minőségi oktató-nevelő munka számára a rendeletben előírt megfelelő mennyiségű és funkciójú helyiség kialakítása.
-        Az óvoda tárgyi eszközeinek modernizálása azért, hogy az oktatás színvonala ne csupán szinten tarható legyen, hanem emelkedjen is.
-        Komplexitásra törekvés: a fejlesztés támogassa a pedagógiai reformfolyamatok

b) a projekt szakmai-műszaki tartalma a választott önállóan támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek körének a bemutatásával együtt:

Önállóan támogatható tevékenységek:

-        Férőhely felújítása
-        Udvar, játszóudvar felújítása
-        Eszközbeszerzés (bútorok, óvodai játékok, fejlesztőeszközök)
-        szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek felújítása

c) a felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése:

A projektgazda a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti.

A projektgazda a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

A projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatással, melyről a projektgazda nyilatkozatot nyújtott be, amelyet csatoltunk a felületre.

Infrastrukturális fejlesztéseknél a létesítmények, térhasználat közlekedési kapcsolatok tervezésekor a támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit, és bemutatja ennek módját.

A projektgazda a közösségi célú funkciókat ellátó és/vagy ügyfélforgalmat lebonyolító és/vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épület/épületrész építése/felújítása során projektarányos akadálymentesítést alkalmaz.

Infokommunikációs fejlesztések esetén infokommunikációs akadálymentesítést alkalmaz a támogatást igénylő.

A támogatást igénylő helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdésének megfelelően.

 d) a felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése:

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez, és/vagy az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. dokumentum meghatározott kizáró okok alá.

A tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások, a túlzsúfoltság felszámolásához, és figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket.

A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul.

A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.1.4. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket.

A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített ütemezéssel összhangban vannak.

A kockázatelemzésben a következő jelöléseket alkalmazzuk:

Valószínűség és hatás

1: alacsony                2: közepes                3: magas

A kockázat nagysága (valószínűség x hatás)

1-2: alacsony,                3-4: közepes,                6-9: magas.

A kockázat bekövetkezésének valószínűségét és hatását számszerűsítve, majd azokat összeszorozva állapítjuk meg az adott kockázat nagyságát. Egy táblázatban foglaljuk össze a kockázat elemzését, annak következményeit illetve a kiküszöbölésére tett intézkedések leírását, tekintettel arra, hogy gyorsabban átlátható lesz így a rendszer, és az arra illetékesek a menedzselés - kockázatkezelés során könnyen át tudják tekinteni a szükséges intézkedéseket, továbbá a folyamatos kockázatelemzés során újra és újra tudják értékelni az egyes kockázatok nagyságát.

Általános:

Kockázati tényező: Nem találkoznak a tényleges igények a kialakított program nyújtotta lehetőségekkel: Kockázat nagysága: Közepes (2 x 2) Következmény: Programmal szembeni végrehajtói és résztvevői elégedetlenség.        Igényfelmérésen alapuló, kidolgozott projektterv. Kezelése: Folyamatba épített értékelés és rendszeres kontroll.

Kockázati tényező: Költségvetés biztosítása Kockázat nagysága: Közepes (1x3) Következmény: A projekt működtetése lehetetlenné válik, likviditási problémák: a projekt ütemtervének csúszása, szélsőséges esetben meghiúsulása        Kezelése: A projektgazda költségvetési rendeletében szerepel az elkülönített összeg, amellyel ki tudja védeni az előfinanszírozási gondokat.

Kockázati tényező: Kedvezőtlen időjárás Kockázat nagysága: Közepes (2x2) Következmény: A projekt időbeli csúszása Kezelése: Építési munkálatok nyári megvalósítása, tartalékkeret az ütemtervben

Kockázati tényező: Jogszabályi változás Kockázat nagysága: Közepes (2x2)      Következmény: Műszaki tartalom módosítása, szélsőséges esetben a projekt meghiúsulása Kezelése:        Kivédeni nem tudjuk, de a lehető legnagyobb rugalmassággal fogunk rá válaszolni. Jogszabályok folyamatos figyelése.

Kockázati tényező: Támogatás csúszása Kockázat nagysága: Magas (3x3) Következmény: Megvalósulás ütemének elcsúszása, költségek növekedése, szélsőséges esetben a projekt meghiúsulása        Kezelése: Alternatív pénzügyi megoldások bevonása

Projektmenedzsment

Kockázati tényező: Nincs megfelelően felkészült munkatárs a menedzsment feladatok ellátására Kockázat nagysága: Közepes (1 x 3)        Következmény: Nem megfelelően működő menedzsment szervezet        Kezelése: A pályázat benyújtásakor megjelölt, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező projektmenedzser és adminisztratív munkatársak biztosítása

Kockázati tényező: Nem megfelelő a projektmenedzsment munkájának hatékonysága Kockázat nagysága: Közepes (1 x 3)

Következmény: Nem megfelelően működő menedzsment szervezet, ütemterv csúszik Kezelése: Belső monitoring, projektirányító testület (+monitoring bizottság) létrehozása, amely felügyeli a menedzsment munkáját

Kockázati tényező: Az ütemterv nem megfelelően tervezett ezért nem teljesíthető Kockázat nagysága: Közepes (1 x 3)         Következmény: A projekt ütemterve csúszik, a program szakmai színvonala, esetleg megvalósulása sérül        Kezelése: Belső jelentési rendszer, megalapozott ütemterv tartalékidővel, ütemtervre vonatkozó kockázat elemzés, folyamatos projektmonitoring

Kockázati tényező: A projekt előzetes költségterve nem áll összhangban a megvalósítással Kockázat nagysága: Alacsony (1 x 1) Következmény: Az adott költségkeretből nem tud megvalósulni a program, újabb források bevonása szükséges, ehhez azonban kétséges az újabb bevonható források megléte. Kezelése: Gondos költségtervezés és kontroll a projekt teljes életciklusára.

Kockázati tényező: Nem megfelelő, túl széttagolt az adminisztrációs rendszer, nem követhetőek a folyamatok és a tevékenységek Kockázat nagysága: Alacsony (1 x 2)        Következmény: A végrehajtók és külső szakemberek közötti együttműködés nem követhető, a szakmai színvonal nem biztosítható. Kezelése: Projektfolyamatok definiálása, probléma-jelzési rendszer, konfliktuskezelés

Építés, eszközbeszerzés

Kockázati tényező: Építés idő és költségkereten belül        Kockázat nagysága: Magas (3x3) Következmény: Pénzügyi és szakmai megvalósulás veszélybe kerül        Kezelése: Alaposan átgondolt költségvetés megtartása közbeszerzési eljáráson kiválasztott kivitelezővel, építési ellenőr alkalmazása, tartalék idő betervezése, gyermekek elhelyezésének átgondolt intézkedési terve

Kockázati tényező: Eszközbeszerzés        Kockázat nagysága: Alacsony (1x2)        Következmény: Rosszul meghatározott és nem jó minőségű, drága eszközök veszélyeztetik a szakmai program megvalósulását Kezelése: Átgondolt, pedagógiai folyamathoz rendelt eszközpark beszerzése versenyeztetési eljárás útján.

Kommunikáció, disszemináció

Kockázati tényező: Mennyiségi és minőségi tartalmak, kellő csatornák kiválasztása Kockázat nagysága: Alacsony (1x1)        Következmény: A transzparencia nem éri el a megcélzott csoportokat Kezelése: Előre megalkotott disszeminációs terv, külső szolgáltatók bevonása

Fenntarthatóság

Kockázati tényező: A pénzügyi, intézményi és szervezeti fenntarthatóság feltételeinek biztosítása Kockázat nagysága: Közepes (1x3) Következmény: A projekt eredményeinek fenntartása kérdésessé válik        Kezelése: A projekt ideje alatt az intézmény működési költségeinek csökkenésével, a résztvevők projekt-előkészítési és projekt-végrehajtási kompetenciáinak javulásával, a felszabaduló pénzügyi források segítségével továbbfejleszthető szakmai programokkal a fenntarthatóság biztosítottá válik.

A projekt infastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést tartalmaz. A projekt ESZA típusú fejlesztésekhez is kapcsolódni fog. Amennyiben a fejlesztéssel érintett épület/épületrész szórt azbesztet tartalmaz, a projektgazda vállalja az azbesztmentesítést.

A Megalapozó Dokumentumban megalapozottan bemutatott a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása.

A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára.

A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, vagy a HH/HHH gyermekek integrációját.

A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.

A kérelmező a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tett.

e) standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése Továbbá kérjük, ebben a pontban mutassa be a következőket:

A fejlesztés illeszkedik a megyei területfejlesztési program belső kohézióját és makrotérségi integrációját szolgáló intézményi és infrastrukturális fejlesztések prioritáshoz az érintett gyermekjóléti alapellátás fejlesztése által.

A fejlesztés a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján fejlesztendő, Kunszentmiklósi járásban található településen valósul meg.

A vidéki települések vonzerejét a szociális alapszolgáltatásokhoz, a gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése növeli.

A projekt elősegíti a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek esetében.

A tervezett beruházás megújuló energiaforrásokat nem tartalmaz. A fejlesztés keretében időjárás független kínálati elem nem kerül kialakításra.

A pályázó környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél, tervezi a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény 132. § (1) bekezdés szerint a szerződés teljesítéséhez környezetvédelmi feltételek meghatározását.

A projekt keretén belül partnerség kerül kialakításra, mely bemutatásra került a megalapozó dokumentumban.

A beruházás közvetlenül kapcsolódik a település egyéb megvalósítás alatt álló vagy tervezett fejlesztéséhez mely bemutatásra került a megalapozó dokumentumban.

Műszaki-szakmai eredmények:

A legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki/szakmai tartalmat, eredményeket, mértékegységeket. Kérjük, adja meg a megvalósítandó műszaki/szakmai eredmény megnevezését, leírását, az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonságait.

1 db felújított építmény

Átadó szoba, gyermeköltöztető: alapterülete és felszereltsége szűkös. Kielégíti a különböző életkorú gyermekek öltöztetési igényeit, jellel ellátott rekeszek állnak a rendelkezésükre.

Fürdőszoba: felszereltsége nem megfelelő, a szerkezetek állapota leromlott, cseréjük évekkel ezelőtt szükségesé vált. Az intézményben található 3 csoportszobához két közös használatú fürdőszoba áll rendelkezésre.

Csoportszoba: A szobákat úgy rendezték be, hogy a kicsik egészséges fejlődése biztosítva legyen, mozgás és játékigényüket maximálisan kiszolgálja. A játékeszközök minősége, és mennyisége az életkori sajátosságoknak és a szakmai elvárásokat megközelítő.. A csoportszobákból közvetlenül ki lehet jutni az udvarra.

Játszókert: Az óvódás gyermek számára is ösztönző erő a természet, amelynek a gyermeki személyiség fejlődésére rendkívül nagy hatása van. A óvoda udvara gyermekközpontú szemléletet tükröz, a természeti környezet kifogyhatatlan tárháza a játéknak, alkotásnak, az ezekhez kapcsolódó ismeretszerzésnek. Az óvódás korú gyermekek apró termetéhez illő játékeszközöket biztonsággal használhatják. Az udvar füves területe ideális a futkosáshoz, az ugráláshoz. A homokozóban is szívesen töltik idejüket a kicsik, és nagyobbak is egyaránt. Nyáron különösen sok időt töltenek a szabadban, azonban a játszókerti eszközök állapota az utóbbi években erősen leromlott.

Tervezett tevékenységek bemutatása:

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Kunszentmiklóson a már meglévő Damjanich úti telephelyének épületét kívánja felújítani.

Az épületet felújítása során az épületgépészeti, épületvillamossági berendezéseket, zaj és rezgés elleni védelemi berendezéseket, valamint a határoló épületszerkezetek szigetelését kívánjuk elvégezni, továbbá a belső burkolt, és mázolt felületeket fel kívánjuk újítani.

A felújítandó épület épületszerkezetei megfognak felelni a jelenleg érvényben lévő 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben és a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak és kielégítik az energetikai előírásokat az épület megvalósulását követően, energetikai tanúsítvánnyal alátámasztva.

Az épületben alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az OTÉK 50 § (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Az épületben részbeni akadálymentesítés fog történni.

Eszközbeszerzés:

Eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése megvalósul.

A projektjavaslat eredményeként a fejlesztéssel érintett óvodai ellátáshoz való hozzáférés javul és a szolgáltatások minősége fejlődik a bútorzat és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzésével.

A pályázó környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél, tervezi a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. Törvény 132. § (1) bekezdés szerint a szerződés teljesítéséhez környezetvédelmi feltételek meghatározását.

A projekt keretén belül partnerség kerül kialakításra, mely bemutatásra került a megalapozó dokumentumban.

A beruházás közvetlenül kapcsolódik a település egyéb megvalósítás alatt álló vagy tervezett fejlesztéséhez mely bemutatásra került a megalapozó dokumentumban.

Műszaki-szakmai eredmények:

A legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki/szakmai tartalmat, eredményeket, mértékegységeket. Kérjük, adja meg a megvalósítandó műszaki/szakmai eredmény megnevezését, leírását, az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonságait.

1 db felújított építmény

Átadó szoba, gyermeköltöztető: alapterülete és felszereltsége szűkös. Kielégíti a különböző életkorú gyermekek öltöztetési igényeit, jellel ellátott rekeszek állnak a rendelkezésükre.

Fürdőszoba: felszereltsége nem megfelelő, a szerkezetek állapota leromlott, cseréjük évekkel ezelőtt szükségesé vált. Az intézményben található 3 csoportszobához két közös használatú fürdőszoba áll rendelkezésre.

Csoportszoba: A szobákat úgy rendezték be, hogy a kicsik egészséges fejlődése biztosítva legyen, mozgás és játékigényüket maximálisan kiszolgálja. A játékeszközök minősége, és mennyisége az életkori sajátosságoknak és a szakmai elvárásokat megközelítő.. A csoportszobákból közvetlenül ki lehet jutni az udvarra.

Játszókert: Az óvódás gyermek számára is ösztönző erő a természet, amelynek a gyermeki személyiség fejlődésére rendkívül nagy hatása van. A óvoda udvara gyermekközpontú szemléletet tükröz, a természeti környezet kifogyhatatlan tárháza a játéknak, alkotásnak, az ezekhez kapcsolódó ismeretszerzésnek. Az óvódás korú gyermekek apró termetéhez illő játékeszközöket biztonsággal használhatják. Az udvar füves területe ideális a futkosáshoz, az ugráláshoz. A homokozóban is szívesen töltik idejüket a kicsik, és nagyobbak is egyaránt. Nyáron különösen sok időt töltenek a szabadban, azonban a játszókerti eszközök állapota az utóbbi években erősen leromlott.

Tervezett tevékenységek bemutatása:

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Kunszentmiklóson a már meglévő Damjanich úti telephelyének épületét kívánja felújítani.

Az épületet felújítása során az épületgépészeti, épületvillamossági berendezéseket, zaj és rezgés elleni védelemi berendezéseket, valamint a határoló épületszerkezetek szigetelését kívánjuk elvégezni, továbbá a belső burkolt, és mázolt felületeket fel kívánjuk újítani.

A felújítandó épület épületszerkezetei megfognak felelni a jelenleg érvényben lévő 7/2006. (V.24.) TNM rendeletben és a 176/2008. (VI.30.) Korm. rendeletben foglaltaknak és kielégítik az energetikai előírásokat az épület megvalósulását követően, energetikai tanúsítvánnyal alátámasztva.

Az épületben alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek az OTÉK 50 § (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Az épületben részbeni akadálymentesítés fog történni.

Eszközbeszerzés:

Eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése megvalósul.

A projektjavaslat eredményeként a fejlesztéssel érintett óvodai ellátáshoz való hozzáférés javul és a szolgáltatások minősége fejlődik a bútorzat és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzésével.

Kapcsolódó galéria


Vissza az előző oldalra!
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán annak érdekében, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, valamint a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Erről bővebb információkat olvashat itt: Adatkezelési tájékoztatónk
Kunszentmiklós - Magyar